Spartak - TsSKA

,

29.10.2020. Selostus Tero Kainulainen.

korosta Korostus