Ti-Ti Nalle Raketilla kuuhun

(S)

,

korosta Korostus