Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio

Rekisterinpitäjä

Gags Media Oy / Iltapulu.fi
Y-tunnus: 2359165-9
osoite: c/o Anssi Kiviranta Rantakatu 20 , 21100 Naantali
p. 050 313 0611
sähköposti: iltapulu@iltapulu.fi

Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö

Anssi Kiviranta
p. 050 313 0611
sähköposti: anssi@iltapulu.fi

Henkilörekisterin nimi

Iltapulu.fi käyttäjärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen, rekisterinpitäjän toimintojen kehittämiseen ja analysointiin, asiakasviestintään, markkinointiin sekä liiketoiminnan suunnitteluun kuten mm

  • Iltapulu.fi -verkkopalveluun rekisteröityneen käyttäjän käyttöoikeuksiin liittyvien tietojen hallinta ja muu asiakassuhteen hoitaminen (asiallinen yhteys).
  • Iltapulu.fi -verkkopalvelun personoinnin mahdollistaminen.
  • Yhteystietoja käytetään rekisteröitymisen jälkeen erilaisten sähköisten viestien lähettämiseen, jotka liittyvät palveluun taikka sen toimintoihin, kuten erilaisiin vahvistusviesteihin.
  • Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin luvan- ja kiellonvaraisesti rekisterinpitäjän ja rekisterinpitäjän valikoimien yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen ja muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja saadaan säännönmukaisesti seuraavista lähteitä:

  • Rekisteröidyltä itseltään
  • Verkkopalvelun käytöstä mm. evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla

Käsiteltävät henkilötiedot

  • Käyttäjän itse antamat tiedot kuten sähköpostiosoite
  • Verkkopalvelun käytöstä kertyt tiedot kuten käyttäjän ip-osoite, käyttäjän tulotapa palveluun, selain- ja laitetieto, evästetunniste, palvelussa vietetty aika ja käyttäjän maantieteellinen sijainti

Henkilötietojen luovuttaminen

Palvelu voi sisältää kolmansien osapuolten, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden sekä mainosverkostojen evästeitä.

Käytämme sivustollamme mm. Googlen Analytics, Adsense ja DoubleClick palveluja. Nämä palvelut voivat asettaa evästeitä käyttäjän laitteelle kerätäkseen tietoa esimerkiksi sivuston kävijämäärästä ja kerättyjä tietoja voidaan käyttää myös mainonnan kohdentamiseen. Voit lukea lisää siitä, miten Google käyttää keräämiänsä tietoja täältä.

Käytössämme on myös yhteisöpalveluiden liitännäisiä kuten Facebookin tykkää painikkeita ja kommenttilaatikoita. Näiden liitännäisten sisältö näkyy sivustollamme, mutta niiden sisältö tulee suoraan kyseisestä yhteisöpalvelusta. Liitännäinen voi räätälöidäkseen sisältöä tunnistaa, että käyttäjä on kirjautuneena kyseiseen palveluun. Palvelut voivat liitännäisten kautta myös kerätä tietoa kävijän vierailusta voimassaolevien yksityisyydensuojaehtojensa mukaisesti. Yhteisöpalvelut eivät kuitenkaan luovuta keräämiään tietoja Gags Media Oy:lle / Iltapulu.fi:lle, ellei käyttäjä ole antanut tähän erikseen suostumustaan.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen suojaus

Tietoja säilytetään tietokannoissa, jotka on suojattu teknisiä tietoturvakeinoja käyttäen. Käytettyjä ratkaisuja ovat mm. palomuurit, erilaiset salaustekniikat sekä rajoitettu kulunvalvnta ja käyttöoikeudet.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos

a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty;

b. rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; tai

c. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos

a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;

b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai

c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään